Bài 2: Nối với số thích hợp (theo mẫu), Bài 3: Nối với số thích hợp:

Bài 2: Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu)

Bài 2, 3 trang 25 sgk toán lớp 1 - Lớp 1 - hình số 1

Bài 3: Nối với số thích hợp:

Bài 2, 3 trang 25 sgk toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 2

Bài giải:

Bài 2 :

1 < 2                        2 < 3 và 1 < 3                  

1 < 5 ; 2 < 5 ; 3 < 5 và 4 < 5

Bài 3:

2 > 1                        3 > 2 và 3 > 1                  

4 > 3 ; 4 > 2 và 4 > 1.