Bài 2: Điền số.

Bài 2: Điền số:

Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  sgk trang 33 toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 1

Bài 3: <; >; =

8.... 9                7.....8                  9......8

9.....8                8.....9                  9......7

9.....9                7.....9                  9......6

Bài 4: Số ?

8 < ....            7 < .....                   7 < .....< 9

....>   8             ....> 7                    6 < ......< 8

Bài 5: Viết các chữ số thích hợp vào ô trống

Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  sgk trang 33 toán lớp 1 - Toán học  - hình số 2

Bài giải

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 9

Hình 2: Viết vào ô trống số 9

Hình 3: Viết vào ô trống số 9

Hình 4: Viết vào ô trống số 9

Bài 3:

8 < 9                7 < 8                  9 > 8

9 > 8                8 < 9                  9 > 7

9 = 9                7 < 9                  9 > 6

Bài 4:

8 < 9            7 < 8 ; 7 < 9             7 < 8 < 9

9 > 8            8 > 7 ; 9 > 7              6 < 7 < 8

Bài 5:

Hình 1: Viết số 2, 3, 4 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 5 ; 6; 7 ; 9 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 2 ; 3; 4; 5 ;6 ; 8; 9 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 8 ; 7; 6; 5; 4; 3; 2 vào ô trống.