Bài 2: Viết theo mẫu.

Bài 2: Viết theo mẫu:

Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1 - Toán học  - hình số 1         Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 2             

                                                      hình a

Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1 - Toán học  - hình số 3

          hình b

                                                              

Bài 3: Viết (theo mẫu):

Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1 - Toán lớp 1 - hình số 4         Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1 - Toán học  - hình số 5       

       1 < 3                              Hình 1

Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1 - Toán học  - hình số 6       Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 7

      Hình 2                                    Hình 3

Bài giải:

Bài 2:

Hình a: 2 < 4

Hình b: 4 < 5

Bài 3:

Hình 1: 2 < 5

Hình 2: 3 < 4

Hình 3: 1 < 5