Bài 2: Viết (theo mẫu).Bài 3: Viết (theo mẫu):

Bài 2: Viết (theo mẫu):

Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1 - Toán học  - hình số 1         

 Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1 - Lớp 1 - hình số 2              

        Hình 2                                

Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1 - Toán lớp 1 - hình số 3

        Hình 3

Bài 3: Viết (theo mẫu):

 Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 4  

 

 Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 5                   

      Hình a              

Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1 - Lớp 1 - hình số 6

      Hình b                  

Bài 2, bài 3 trang 19, 20 sgk toán lớp 1 - Lớn hơn. Dấu lớn hơn - hình số 7

    Hình c

Bài giải:

Bài 2:

Hình 2: 4 > 2

Hình 3: 3 > 1

Bài 3:

Hình a: 5  > 2

Hình b: 5 > 4

Hình c: 3 > 2.