Điền số vào hình a, b, c, d, e, f.

Điền số:

Bài 2 trang 13 sgk toán 1 - Lớp 1 - hình số 1          Bài 2 trang 13 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 2          Bài 2 trang 13 sgk toán 1 - Luyện tập về các số 1, 2, 3 - hình số 3      

Hình a                          Hình b                          Hình c

Bài 2 trang 13 sgk toán 1 - Toán học  - hình số 4               Bài 2 trang 13 sgk toán 1 - Toán học  - hình số 5               Bài 2 trang 13 sgk toán 1 - Luyện tập về các số 1, 2, 3 - hình số 6

Hình d                          Hình e                          Hình f

Bài giải:

Hình b viết số 2.

Hình c viết số 1 rồi đến số 2.

Hình d viết số 1.

Hình e viết số 3 ở hàng trên, ở hàng dưới viết số 3.

Hình f viết số 2 ở hàng trên, ở hàng dưới viết số 2 rồi đến số 3.