Điền số.

Điền số:

Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 1 - Lớp 1 - hình số 1      Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 1 - Lớp 1 - hình số 2        Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 1 - Toán học  - hình số 3         Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 1 - Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5 - hình số 4          Bài 2 trang 16 sgk toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 5

Hình 1           Hình 2               Hình 3                Hình 4                     Hình 5

Hướng dẫn:

HÌnh 1 viết số 1

Hình 2 viết số 2

Hình 3 viết số 3

Hình 4 viết số 4

Hình 5 viết số 5.