Bài 3. Dựa vào hình đã cho, điền số thích hợp vào ô trống.

Bài 3: Viết số:

Bài 3 trang 15 sgk toán 1 - Toán lớp 1 - hình số 1                    Bài 3 trang 15 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 2

Hình a                                                       Hình c

Bài 3 trang 15 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 3                     Bài 3 trang 15 sgk toán 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 4

Hình b                                                        Hình d

Bài giải:

Hình a viết số 3 trước rồi viết số 5 sau.

Hình b viết số 3 trước rồi viết số 1 sau.

Hình c viết số 3 trước rồi viết số 5 sau.

Hình d viết số 4 trước rồi viết số 1 sau.