Điền số vào ô trống.

Điền số vào ô trống:

Bài 3 trang 16 sgk toán lớp 1 - Lớp 1 - hình số 1                      Bài 3 trang 16 sgk toán lớp 1 - Toán học  - hình số 2

Hình 1                                                 Hình 2

Bài 3 trang 16 sgk toán lớp 1 - Toán lớp 1 - hình số 3                               Bài 3 trang 16 sgk toán lớp 1 - Toán học  - hình số 4

Hình 3                                                  Hình 4

Bài giải:

Hình 1 viết số 3, 4

Hình 2 viết số 2, số 4 rồi đến số 5.

Hình 3 viết số 3 rồi đến số 5 ở hàng trước

Viết số 1, 2 rồi đến số 4 ở hàng sau.

Hình 4 viết số 2 rồi đến số 1 ở hàng trước.

Viết số 5, số 3 rồi đến số 1 ở hàng sau.