Bài 1: Nối với số thích hợp.

Nối với số thích hợp:

Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 1 - Toán học  - hình số 1

Bài giải:

1 < 2               2 < 3                3 < 4                4 < 5

1 < 3               2 < 4                3 < 5

1 < 4               2 < 5

1 < 5