Bài 4: Viết dấu > vào ô trống.Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

Bài 4: Viết dấu > vào ô trống:

3...1                     5...3                  4...1                2...1

4...2                     3...2                  4...3                5...2

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1 - Toán lớp 1 - hình số 1

Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 2                     Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1 - 1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC - hình số 3

Hình a                            Hình b

Bài giải:

Bài 4:

3 > 1                     5 > 3                  4 > 1                2 > 1

4 > 2                     3 > 2                  4 > 3                5 > 2

Bài 5:

Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1 - Lớn hơn. Dấu lớn hơn - hình số 4