Bài 1 trang 23 sgk đại số 10
Câu 2 trang 24 SGK Đại số 10
Câu 6 trang 24 SGK Đại số 10
Câu 11 trang 25 SGK Đại số 10