Bài 38 Trang 36 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 43 trang 44 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 46 trang 44 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 47 trang 45 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 48 trang 45 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 49 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 51 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 53 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 55 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 57 trang 55 SGK giải tích 12 nâng cao
Bài 58 trang 56 SGK giải tích 12 nâng cao