Câu 5 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao
Câu 7 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao
Câu 8 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao