Bài C3 - Trang 5 - SGK Vật lí 8
Bài C8 - Trang 5 - SGK Vật lí 8
Bài C3 - Trang 9 - SGK Vật lí 8
Bài C5- Trang 9 - SGK Vật lí 8
Bài C6 - Trang 9 - SGK Vật lí 8
Bài C1 - Trang 15 SGK Vật lí 8
Bài C1 - Trang 17 - SGK Vật lí 8